عوامل بازدارنده فساد اداری از منظر امیرالمومینی علی بن ابیطالب علیه السلام
55 بازدید
محل نشر: اسلام و پژوهش های مدیریتی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی محسوب می¬گردد؛ لذا پرداختن به عواملی که موجب بازدارندگی از فساد، در سطوح مختلف نظام اداری می¬گردد، می¬تواند کمک بسزایی به نظام سیاسی داشته باشد. این مقاله با رویکرد دینی به خصوص سیره رفتاری و گفتاری امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب به روش توصیفی و استنباطی و با رعایت اصل احتیاط در پژوهش¬های دینی در صدد یافتن این عوامل می-باشد. با توجه به تعاریف متفاوتی که از فساد اداری صورت گرفته است، به طور کلی فساد را می¬توان در دو سطح خرد و کلان مورد بررسی قرار داد؛ که با مراجعه به سیره و اقوال علی بن ابیطالب می توان مدعی شد که ایشان جهت اصلاح ساختار اداری حکومت و جلوگیری از فساد حداقل پنج سطح از عوامل را مورد اهتمام قرار داده اند؛ که عبارتند از: عوامل روانی و رفتاری؛ عوامل سازمانی؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ عوامل سیاسی؛ عوامل اقتصادی. کلیدواژه: مدیریت، فساد اداری، ارزش های اسلامی، نهج البلاغه، سیره علوی، حکومت، کارگزار